YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB DTİM AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile Yalova İmes Makine İhtisas OSB tarafından hazırlanmıştır.

Yalova İmes Makine İhtisas OSB olarak; kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme faaliyetleri sırasında, kişisel verilerinizi aşağıda izah edilen şekilde ve mevzuatta emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

  1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 Adres        : Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / Yalova

Telefon       : +90 (226) 808 09 90 / (226) 35810 10

Fax             :

KEP Adresi : yalovaimesosb@hs02.kep.tr

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri).
Sitemizde üyelik sistemi bulunmakta ve üyelerimize ait anonimleştirilmiş kullanıcı kodu ve şifresi bulunmaktadır. Sitemize üye olan kişiler tüzel kişiler, tüzel kişi temsilcileri gerçek kişiler veya gerçek kişi temsilcileri olabilmektedir. İnternet sitemizde bu kişilere ait sınırlı sayıda kişisel veri bulunmaktadır.

 
Toplanan kişisel verileriniz;

  1. Kurumumuz ile ilişkisi olan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) Kurumumuz ve Kurumumuza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

1.1. İnternet sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

    1.2.    Sitemizin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

    1.3.   Kurumumuz ve sitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, ticari ve teknik iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtımı için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

    1.4.    İlgili kişilerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

    1.5.    Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası,

    1.6.   Üye hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini artırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve internet sitemizin işleyişinin geliştirilmesi, üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin, Kurum içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Pazar araştırmaları,

  1. İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi, 
    3. Yargı organlarının veya idari makamlarının veya yetkili kuruluşların mevzuattan kaynaklı bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

3.1.   Web sitesi üyeliği, seminer, eğitim, toplantı, çalıştay gibi etkinliklerden yararlanmanıza olanak sağlanması,

3.2.   Üyemiz olarak talep ettiğiniz bilgi ve hizmetler ile içerikler hakkında tarafınıza bilgilendirme yapılması,

3.3.   Tarafınızca verilen bilgiler ışığında kurumumuzun faaliyet alanına giren konularda gerçekleştirilecek araştırmalarda esas alınmak üzere anonim, toplam ve istatiksel (yaş grubu, ziyaretçi sayısı vb) içeriğin üretilmesi,

  1. Kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaptığınız platformlarda yer verdiğiniz kişisel verilerin, tercihleriniz ve gezinme süreleri gibi hususlarda analiz yapılması, amaçlarıyla, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Yalova İmes Makine İhtisas OSB tarafından yukarıda yer alan amaçlar ile 6698 Sayılı Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI  

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar, 
-Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
-İş ortakları,
-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. 4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kurumun bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Kurum ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANILMASI

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre şahsen dilekçe ile, noter kanalı ile Laledere Köyü Sarısu Sok. No:6 Çiftlikköy / Yalova adresine yazılı olarak veya info@yalovaimesosb.org e-posta adresine elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekaletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması tebliğ uyarınca zorunludur. Bu unsurları barındırmayan başvurular Yalova İmes Makine İhtisas OSB tarafından reddedilecektir. Yalova İmes Makine İhtisas OSB’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, İkincil düzenlemelerden ve kurul kararından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

VERİ SORUMLUSU

YALOVA İMES MAKİNE İHTİSAS OSB